KBT – Samtalsterapi

Erik Ekstrand
Samtalscoach


Jag heter Erik Ekstrand och jobbar som samtalscoach, på djupet.

Det innebär att vi under samtalen tittar på en fråga du kommer med och där du önskar skapa mer förståelse och få en ökad hanterbarhet.

Vi samtalar om hur det ser ut i nutid, hur det har sett ut och hur du vill att det ska se ut framåt. Min uppgift är att främja ditt agerande.

Jag jobbar med KBT och schematerapi som verktyg för att ge dig en ökad medvetenhet kring dina frågor vilket i sin tur ger dig ökade förutsättningar att hantera situationerna på ett för dig mer fördelaktigt sätt.

Jag är utbildad samtalscoach hos Huma Nova, har läst KBT och schematerapi på Kognitiva Institituet, psykologi1 på SU och fördjupat mig i anknytningsteori hos min mentor och handledare – Helhetscoach Gunnar Karlin.

Så här kan en behandling se ut:

Tankar-Känslor-Beteenden

KBT, Kognitiv Beteende Terapi, är en terapimetod som innefattar både kognitiv och beteendeterapi. KBT utgår ifrån att våra tankar, känslor och beteenden styr och påverkar varandra. Genom att bli medveten om hur du tänker om dig själv, din omgivning och tillvaron i stort kan du börja förändra och öka ditt psykiska välmående.

KBT-terapi syftar till att:

  • Förändra beteenden
  • Fokusera på nuet och framtiden
  • Arbeta handlings-och målinriktat
  • Förändra genom hemuppgifter

Till skillnad från andra behandlingar räcker KBT-behandling ofta med ca 5-20 ggr. Den är evidensbaserad och bygger på vetenskapliga studier.

Nya beteenden-nya erfarenheter

Kanske har du beteenden som du börjar inse inte är bra för dig. Beteenden som följt med dig under en längre tid eller kanske hela livet. För att komma tillrätta med dina beteenden behöver vi titta både på dina tanke-och dina känslomönster. Vad är det för känslor och tankar som styr dig och vad är det som får dig att agera som du gör? Med KBT-behandlingen blir det här väldigt konkret och strukturerat.

  • Orienteringssamtal där du berättar om din problematik
  • Vi kartlägger dina problem och sätter upp mål
  • Handlingsplan där vi tillsammans tar fram ”hemuppgifter” som ger dig möjlighet att prova nya sätt och hitta nya vägar till nya funktionella beteenden.
  • Vidmakthållandeplan för att dina nya beteenden ska bli varaktiga

Prisinformation